[Tagalog] Para sa mga Dayuhan

いろいろな言語(げんご)で見(み)ることができます。クリックしてください ↓                                   

Available in different languages. Please click the button below ↓

日本語/にほんご 英語/English 中国語/中文 韓国語/한국어 ベトナム語/Tiếng Việt

タガログ語/Tagalog インドネシア語/Bahasa Indonesia ネパール語/नेपाली

ミャンマー語/မြန်မာဘာသာ タイ語/ภาษาไทย シンハラ語/සිංහල භාෂාව

Mga Impormasyon sa COVID-19:Bakuna sa Corona Virus

Pinakabagong Pag-babago 2023年4月14日

 1. Ang notice ay ipapadala sa iyong bahay, sobre na may laman na pre-examination slip form, ticket sa bakuna, at Coupon.     
 2. Magpareserba sa pamamagitan ng telepono, atbp. Kung nahihirapan kang magpareserba sa wikang Hapon, mangyaring tawagan ang “Coronavirus Reservation/Vaccination Phone Interpretation Service” sa 092-687-5006. Maaari kang magpareserba sa wikang banyaga. *Para sa mga reserbasyon, tingnan ang “B” sa ibaba
 3. Pumunta sa venue at magpabakuna. 

 

A:Mga Pagunahing Impormasyon sa Bakuna sa COVID-19
▶ Ang Bakuna sa COVID-19 ay Libre o walang bayad.
▶ Ang Notice sa Bakuna sa COVID-19 ay ipapadala sa inyong bahay dito sa Japan.
▶ Ang Bakuna ay di Sapilitan, ang nais lamang magpabakuna ay aming babakunahan.
▶ Ang mga nais na magpabakuna ay kailangan muna tumawag para sa reserbasyon.
▶ Sa araw ng iyong Bakuna, ang iyong tirahan o lugar (City/Town) ay nakadepende din sa iyong Edad.
 Tingnan at kumpirmahin dito.
▶ Ang Lugar sa Pagpapabakuna ay hinati sa Dalawang kategorya.
 ①Pangkalahatang Grupo: Kouminkan, at malalaking Pampublikong Lugar.
 ②Pansarili o Pribadong Lugar: Sa pribadong Hospital at isa-isang pagbabakuna.
 Alin man sa dalawa ang pipiliin, depende ito iyong tirahan, (City/Town) tingnan dito.
▶ Sa kasalukuyan, ang mga bakuna na maaaring mai-bakuna ay ang Pfizer, Moderna, at Takeda (Novavacs). [ Nobyembre 2022]
 (Ministry of Health, Labor and Welfare) Manwal sa mga bakuna [multilingual]

▶ Ang mga impormasyon tungkol sa bakuna na mula sa Bansa ay galing sa ↓

 

A-2:Karagdagang pagbabakuna (para sa pangatlong bakuna) 
 ・Maaaring magpabakuna ng booster vaccination dito sa Japan pagkatapos ng iyong pangatlong bakuna
 ・Ang maaaring bakunahan ay ang may eded mula 5 taon pataas,at tiyak na matagal na ang lumipas  mula sa huling bakuna.
  *Pfizer Vaccine, Moderna Vaccine: 3 buwan o higit pa
  *Takeda vaccine (Novavac): 6 na buwan o higit pa
 ・Ang uri ng bakuna ay maaaring iba sa  naunang bakuna (1st at 2nd doses).
 ・追加接種(ついかせっしゅ)では、ファイザー社(しゃ)とモデルナ社(しゃ)のオミクロン株対応2価ワクチン(オミク
 ロンかぶたいおう2かワクチン)か、または武田社(たけださしゃ)/ノババックスの1価(か)ワクチンを打(う)ちま
 す。
 ・ワクチンの追加接種(ついかせっしゅ)は2023年(ねん)5月(がつ)7日(にち)で 一度(いちど)終(お)わります。その 
 あとに、12~64歳(さい)の 健康(けんこう)な人(ひと)が ワクチンの追加接種(ついかせっしゅ)ができるのは、
 2023年(ねん)9月(がつ)からの予定(よてい)です。
 

Sanggunian:

 
A-3: Mga pagbabakuna sa bata (5-11 taong gulang)
・Ang mga batang may edad 5 hanggang 11 ay maaari nang mabakunahan.
1回目(かいめ)・2回目(かいめ)から3か月(かげつ)経(た)った子(こ)どもは追加接種(ついかせっしゅ=3回目)もする
 ことができます。

・Ang maaaring ibakuna sa  batang may edad na 5-11 ay ang Pfizer vaccine.

Sanggunian:

 
A-4: Pagbabakuna sa sanggol (6 na buwan hanggang 4 na taong gulang)
・Ang mga batang may edad 6 na buwan hanggang 4 na taon ay maaari nang mabakunahan.
・Ang tatlong pagbabakuna(vaccine) ay isang set.

・Ang pwedeng ibakuna ay ang Pfizer vaccine sa batang may eded na 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang.

Sanggunian:

 
A-5: Mga pamamaraan para sa pagbabakuna

▶ Mga dokumentong ipapadala sa bahay (tiket sa bakuna at iba pa)

Ang mga dokumento para sa pagbabakuna (tiket sa pagbabakuna, pre-examination slip, sertipiko ng pagbabakuna, papel ng paliwanag, atbp.) ay ipapadala ng munisipyo sa inyong tirahan.Sa kaso ng booster vaccination, ang ticket sa pagbabakuna, pre-examination slip, at certificate of vaccination ay maaaring pagsamahin, hindi katulad sa una at pangalawang pagbabakuna. (halimbawa, ang tiket sa bakuna ay nakadikit sa pre-examination slip, o ang tiket at certificate ay magkasama na sa isang piraso na papel etc,.)

Ang kulay at pattern ng sobre na naglalaman ng mga dokumento para sa karagdagang pagbabakuna ay maaaring iba sa una at pangalawang pagbabakuna.Pakitingnan ang larawan sa ibaba.

 

Sobre para sa larawan

 

▶ Reserbasyon

Ang pagkuha ng reserbasyon ay gagawin lamang kung dumating na ang tiket para sa pang-3 pagpapabakuna.

Maaaring may pagbabago sa paraan pagkuha ng reserbasyon kumpara sa nauna at pangalawang bakuna. Pakitingnan ang homepage ng bawat lungsod o bayan o makipagugnayan dito sa inyong lugar. Kung nahihirapan ka tungkol dito, mangyaring tumawag sa Saga Multicultural Center.

 

▶ Mga dapat na tandaan.

Matapos makumpleto ang una at pangalawang pagbabakuna,at kung lumipat ka sa ibang munisipyo, hindi ka makakatanggap ng karagdagang mga dokumento ng pagbabakuna. Ay hindi makakatanggap ng dokumento para sa pang-3 bakuna.Kailangang kontakin mo ng personal ang bagong Munisipyo ng iyong bagong tirahan. Kung mahirap ito para saiyo, tumawag sa Center for Multicultural Coexistence.

 

B:Tungkol sa Notice o Paalala・Tungkol sa Reserbasyon

 

C:Para sa mga Dayuhan, Foreign Language Consultation Window(Pindutin ang number para makatawag)

  Mga Lenguwahe Japanese・English・Chinese・Korean・Portuguese・Spanish 9:00-21:00

                Thailand 9:00-18:00, Vietnamese 10:00-19:00

 

 • (Saga Prefecture) Summary・Consultation Center 092-687-5535

 →「COVID-19」Kung may hinala na mayroon nito, kami ay magiisip kung ano ang dapat na gagawin.

  Mga Oras ng Koresponde o pwedeng tumawag 24hours a day

  Mga Lenguwahe English, Chinese, Korean, Thailand, Vietnamese, Indonesian, Tagalog, Nepalese,

                Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Russian, Malaysian,

                Myanmar, Khumer, Mongolian, Shinhara, Hindu, Bengali
                                     (total num. of  21 Languages)

 

  → Para sa mga pagiingat at side reactions, tungkol sa epekto ng Bakuna.

  Oras ng Koresponde o pwedeng tumawag 8:30-17:00

  Mga Lenguwahe English, Chinese, Korean, Thailand, Vietnamese, Indonesian, Tagalog, Nepalese,

                Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Russian, Malaysian,

                Myanmar, Khumer, Mongolian, Shinhara, Hindu, Bengali
                                     (total num. of 20 Languages)

 

 • (Saga Prefecture)Corona Virus Reservations・Vaccine Hotline Service 092-687-5006

​  → Para sa mga nagpapareserba , at para sa pakikipagusap tungkol sa mga katanungan tungkol                  sa Bakuna. Ito ay para sa mga may kailangan ng Interpreter service.

​  Oras ng Koresponde Para sa mga Reservation Centers, Medical Institutions, Vaccination venues sa                ibat-ibang lugar.

  Mga Lenguwahe English, Chinese, Korean, Thailand, Vietnamese, Indonesian, Tagalog, Nepalese,

                Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Russian, Malaysian,

                Myanmar, Khumer, Mongolian, Shinhara, Hindu, Bengali
                                     (total num. of 21 Languages)

 

 

D: [Friendly Basic Japanese~Vaccine Edition~]

 
E:ワクチン接種証明書
 
F:Para sa iba pang katanungan (Municipal Departments, and Medical Institutions.