Hỗ trợ học tập cho trẻ em

「Chương trình phái cử hỗ trợ viên hỗ trợ học tiếng Nhật cho trẻ em」dành cho trẻ em người nước ngoài

Phái cử các hỗ trợ viên tới giúp đỡ trẻ em, học sinh người nước ngoài cần hỗ trợ khi sinh sống tại Nhật Bản.

Hoạt động chính của các hỗ trợ viên như sau:

               

子どもたち 

1.  Hỗ trợ học tiếng Nhật

  Là phương án bổ sung cho tới khi Ủy ban Giáo dục sắp xếp giáo viên tiếng Nhật giảng dạy cho trẻ. 

 Các hỗ trợ viên sẽ hướng dẫn và hỗ trợ tiếng Nhật tại các trường tiểu học và trung học trong tỉnh khi trẻ cần.

 

2.Hỗ trợ phiên dịch và hỗ trợ tinh thần

Phiên dịch trong các trường hợp trẻ và người giám hộ gặp khó khăn khi trao đổi với nhà trường, hỗ trợ về mặt tinh thần cho trẻ.

 

※「1. Hỗ trợ học tiếng Nhật」 là phương án bổ sung được thực hiện cho tới khi Ủy ban Giáo dục tỉnh sắp xếp được giáo viên tiếng Nhật.

<Dành cho hỗ trợ viên> Mẫu báo cáo 

 
 

 

※Từ năm 2021, báo cáo được chuyển sang nộp qua mail theo địa chỉ dưới đây.
Email:kodomo@spira.or.jp

 

Get Adobe Reader上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。