What is SPIRA?

Giới thiệu nhân viên

Chủ tịch hiệp hội Trưởng phòng kế hoạch và giao lưu Nhân viên Nhân viên
Haruji Kuroiwa

 
Akinori YadomiTrường phòng kế hoạch và giao lưu

Mieko Motomura

Asami TakatoriAsami Takatori
Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên
Xiao Ren ChenXiao Ren Chen Miho TairaMiho Taira

 

Hiroshi Kitamura

Chiori  Takayama

Nhân viên      

Hitomi Matsutori

     

 

Tư vấn viên Tư vấn viên Tư vấn viên JICA Saga

Fumi Omuro

Satsuki Nagata

Hiroshi Dobata

 

 

Nanae Takeda