Event Grants

 

Chúng tôi trợ cấp phí tài liệu, phí lớp học cho các lớp học tiếng Nhật dành cho đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống trong tỉnh được các tình nguyện viên tổ chức. Hãy sử dụng trợ cấp này để đẩy mạnh phát triển quốc tế ở Saga hơn nữa.

Tư cách ứng tuyển

Đáp ứng các điều kiện dưới đây và trong tỉnh Saga
・Tổ chức cần có hơn 5 người và phải từ 18 tuổi trở lên
・Có các điều khoản cần thiết để quản lý như người đại diện, mục đích hoạt động.
・Về nguyên tắc, các lớp tiếng Nhật phải tổ chức ít nhất 2 lần một tháng.
・Là các tổ chức phi lợi nhuận,không hoạt động chính trị hoặc tôn giáo.
・Có đăng ký tại Hiệp hội.

Tiền trợ cấp và đối tượng

Tiền trợ cấp sẽ được cấp trong phạm vi ngân sách, các đối tượng và tỷ lệ trợ cấp được quyết định dựa trên quy định dưới đây.
 

Thời gian đăng ký

Đến 20/4 của năm đó.

*Sẽ dừng nhận đăng ký nếu số tiền trợ cấp đạt đến mức ngân sách đã định.
 

Tải Đề cương và Mẫu đăng kí  *Đã bắt đầu nhận đăng kí cho năm 2021!

Mẫu đăng kí(Mẫu 1)

Mẫu đăng kí tài khoản nhận hỗ trợ (Mẫu 2(

Giấy ủy thác(Mẫu 3)

Mẫu báo cáo(Mẫu 4)

 

 

 

 

 

 

Hẫy điền nội dung cần thiêt trong các biểu mẫu trên và nộp lại cho hiệp hội.※Chỉ cần nộp Giấy ủy thác trong trường hợp người đứng tên tài khoản nhận hỗ trợ khác với người đại diện của tổ chức.
Hãy trao đổi với chúng tôi nếu có thắc mắc.

 

Get Adobe Reader上記PDFをダウンロードするにはアドビリーダーが必要です。
左のバナーから無料でダウンロードできます。